Pictures of Wang Yishi


000_0402
000_0393
Title: 000_0393
Date: May 01, 2004
Album: Math Picnic
Subjects: Jess Apratim Roy Jean-Francois Lafont Fabrizio Polo Wang Yishi Ken Ferry
000_0407
Title: 000_0407
Date: May 01, 2004
Album: Math Picnic
Subjects: Apratim Roy Jess Ken Ferry Wang Yishi Sharma Pallekonda